تماس با ماه

شماره تلفن اتاق گروه پاتولوژی 15 - 38829501 داخلی221یا 223

شماره تلفن آزمایشگاه پاتولوژی15 – 38829501 داخلی 212