معاون گروه

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر شادی ثقفی خادم  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:  پاتولوژی دهان و فک و صورت  
    پست الکترونیک :  saghafis[at]mums.ac.ir  
    تلفن :