کارکنان

کارکنان قسمت اداری بخش ترمیمی

پرسنل آزمایشگاه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

خانم نسرین آبیلی

خانم منصوره آدینه سردار


پرسنل اداری بخش آسیب شناسی

خانم رحمتی

خانم جلایی