دروس دوره دندانپزشکی عمومی

 

دروس عملی

دروس نظری

بافت شناسی دهان و دندان (علوم پایه )

بافت شناسی دهان و دندان (علوم پایه)

آسیب شناسی عمومی (علوم پایه)

آسیب شناسی عمومی

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1

تشخیصی 1

 

تشخیصی 2

تشخیصی3

تشخیصی 4

تشخیصی 5

تشخیصی 6