دروس دوره دندانپزشکی تخصصی

 

دروس کارگاهی

دروس عملی

دروس نظری

پایان نامه1

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی1

پایان نامه 2

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی2

پایان نامه 3

آسیب شناسی دهان و فک و صورت3

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی3

پایان نامه 4

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 4

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی4

پایان نامه 5

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 5

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی5

پاس و گزارش نویسی1

بررسی مقالات1

پاس و گزارش نویسی2

بررسی مقالات2

پاس و گزارش نویسی3

بررسی مقالات3

پاس و گزارش نویسی4