اعضای هیات علمی

 
   

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمي

پست الکترونیک

سمت

 
  صالحي نژاد جهانشاه استاد salehinejadj[at]mums.ac.ir مدیر گروه  
 

ساغروانيان

نصرالله دانشيار saghravaniann[at]mums.ac.ir معاون گروه  
 

محتشم

نوشين

استاد

mohtashamn[at]mums.ac.ir هیات علمی  
  ثقفي شادي دانشيار saghafis[at]mums.ac.ir سرپرست تخصصی  
 

زارع محمودآبادي

رضا

دانشیار

zarer[at]mums.ac.ir معاون اداری - مالی  
  قاضي نرگس استاديار ghazin[at]mums.ac.ir هیات علمی  
    محمودي

پرويز

مربي mahmoodip[at]mums.ac.ir