مدیر گروه

         
   

مدیر گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

دکتر جهانشاه صالحی نژاد

متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت

پست الکترونیک:salehinejadj[at]mums.ac.ir